Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1017587

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 39

20 Din Hørsel 04 2018 MORTEN har ordet DH KRYSS ORD Løsningen må være hos oss innen 17. september 2018. Sendes til HLF, postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo, merket X-ord, eller du kan sende løsningssetningen til kryssord@hlf.no. Husk å skrive din adresse Unni Abrahamsen, 8520 Aknenes Jorunn Strand, 6631 Batnordsøra Liv Skaare, 6103 Volda 10 5 2 Vinnere 03/2018 Opplæring og utdanning Landsmøtet i juni ønsket i sin behandling av handlingsprogrammet for 2018/21 at HLF skulle fokusere sterkere på opplæring og utdanning, og vedtok at dette skulle løftets frem som et nytt prioritert fokusområde. HLF har bidratt til å få frem god dokumentasjon og forskning som viser at barnehager og skoler ikke klarer å sikre at alle hørselshemmede barn hverken får godt nok faglig utbytte og heller ikke god nok sosial inkludering. Det svikter på mange områder som teknisk tilrettelegging, akustikk, klassestørrelse, lærerkompetanse, holdninger og skoleledelse. Vi ser også at spesialundervisningen ikke fungerer. Resultatet er at mange hørselshemmede barn og unge får et altfor dårlig faglig utbytte og at den sosiale inkludering feiler. HLF skal prioritere tiltak for å bedre denne situasjonen, og her er det mange områder som må få en betydelig forbedring. I disse dager går høringsfristen til Nordahlutvalgets innstilling ut, og HLF er på banen for å komme med sine innspill. Nordahlutvalget konkluderte også med at innsatsen i norsk skole for barn med spesielle behov ikke er god nok og at spesialundervisningen ikke fungerer. De har blant annet foreslått å nedlegge Statped og omorganisere den pedagogiske og psykologiske tjenesten (PPT). HLFs hovedbudskap er at rettighetene til spesialundervisning ikke må svekkes, de må heller styrkes. Når noe ikke fungerer godt nok, må en heller korrigere kursen enn å fjerne støtteapparatet. Jeg mener at PPT bør styrkes, og ikke svekkes. Det må stilles sterkere krav til kompetanse for de som skal undervise barn og unge med hørselsutfordringer, og det er viktig å rettighetsfeste nødvendig støtte. Jeg er lite fornøyd med utviklingen av Statped, og vi opplever at de ikke lenger er den ressursen vi har behov for ute i landet. Jeg mener at løsningen ikke er å fjerne institusjonen, den har vi behov for, men innretningen må endres. Det krever en ny strategi og organisasjon. Ressursen som fylkesaudiopedagogene representerte for barn og unge med hørselsutfordringer var en god støtte, en støtte det fortsatt et stort behov for. Denne ressursen må vi få på plass igjen. Morten Buan Forbundsleder

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2018