Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 70 of 203

71 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2018 ferdigsnakka! med Arve Bakken Vidar Olsen NorgesGruppen har hatt en formi- dabel vekst i omsetningen av sjømat- produkter de siste årene. På 10 år har ferskfiskomsetningen mer enn 3-doblet seg, og volumveksten de siste fem årene er hele 70 prosent. Frem til 2011 måtte man til betjente fiskedisker for å kjøpe fersk fisk — i dag er fersk fisk en del av basis- sortimen tet i alle NorgesGruppens 1.876 butikker. — Utviklingen har vært formida- bel og jeg tror på videre vekst, sier Vidar Olsen, som leder ferskvare- avdelingen i NorgesGruppen. Rett nok fikk sjømatsalget en knekk i 2016/2017 på grunn av astronomiske råvarepriser, men i det store bildet har det vært en strålende utvikling de siste ti årene. Vidar Olsen er 46 år. Han er født og oppvokst i Øksnes kommune i Vesterålen og jobbet i Frionor/Findus i seks år, før han startet i Nor- gesGruppen i 2006 som kategorisjef fersk fisk. I dag leder han ferskvareavdelingen i Norges største dagligvaregigant, med syv kategorisje- fer for respektive områder. Det er ingen som vet mer om og betyr mer for omsetningen av sjømat i Norge enn nettopp Vidar Olsen. Vi inn- ledet med å spørre om det selvsagte, dvs. om fisk er et satsingsområde for NorgesGruppen? Svaret kom uten et mikrosekunds betenk- ning: — JA! NorgesGruppen har fisk som en de- finert satsningskategori og jobber dedikert for å øke sjømatomsetningen. I 2008 intro duserte vi ferdigpakket fersk fisk, som etterhvert har blitt rullet ut i alle butikker. Fra 2008 til 2017 har vi mer enn tredoblet omsetningen av fersk sjømat, med en gjennomsnittlig verdivekst per år på 13,6 prosent. Vi har også satt oss ambisiøse sunnhetsmål fremover, og skal øke sjømatomsetningen i volum med tre prosent per år frem til 2020. — Hvor stor omsetning hadde Norges- Gruppen totalt av dagligvarer i 2017? — 73,8 milliarder kroner. Det ga oss en markedsandel på 43,1 prosent av den norske dagligvarehandelen. — Hvor stor omsetning hadde Norges- Gruppen totalt av fisk og sjømat i 2017? — Knapt 3 milliarder kroner, hvilket altså utgjorde ca. 4 pros ent av totalomsetningen. Denne andelen har holdt seg relativt stabil, men vi jobber hardt for å øke den. I fallende rekkefølge er fersk fisk, langtidsholdbar fisk (makrell i tomat, kaviar, etc), fryst fisk og fiskemat de største varegrup- pene. — Hvordan fordelte sjømatomsetnin- gen seg på de ulike kjedene i gruppen? — Kiwi og Meny er de største, og står for 80 prosent. Innen ferskfisk har Meny den mest solide posisjonen. Med 10 prosent av den totale dagligvarehandelen, har Meny hele 25 prosent av den totale ferskfiskomsetningen i Norge. Hver fjerde krone som brukes på fersk- fisk i dagligvarehandelen skjer altså gjennom Meny. — I hvor mange butikker selger dere fisk og sjømat? — NorgesGruppen har 1.879 butikker, fordelt på Joker, Kiwi, Spar/Eurospar og Meny. Vi er representert i 89 prosent av landets kommu- ner. Vi selger selvfølgelig fisk og sjømat i alle butikker. Meny har betjent fiskedisk i alle sine 185 butikker, Spar/Eur ospar har ca. 80 betjente fiskedisker. Frem til vi startet sat singen på fer- digpakket fersk fisk i 2008 fikk man kun fersk- fisk i butikker med betjente fiskedisker. I dag er ferdigpakket fersk en del av utvalget i alle butikkene. — Hvor mye fisk og sjømat solgte dere i 2017? — Ca. 27.000 tonn. — Og hvor mye av dette var norske fiskepro- dukter? — Det aller meste. Norsk laks, torsk, ørret og skalldyr står for hoveddelen av vårt fiskevolum. — Omtrent hvor mange norske leveran- dører har dere av fisk og sjømat? — De største merkevareleverandørene er Findus, Lerøy, Lofoten, Salma, Troll Salmon, Frøya og Stabburet for makrell. I tillegg kommer en lang rekke mindre brands. Snakker vi om antall lev erandører totalt, er listen lang. Bare Sjømathuset, som leverer fersk sjømat, kjøper fra ca. 120 ulike produsenter og mottak. — Om vi ser de siste 3-4 årene under ett, Ingen vet mer om fiskeomsetningen i dagligvarehandelen i Norge enn ferskvaresjefen i NorgesGruppen, Vidar Olsen, fra Øksnes kom- mune i Vesterålen. Han kan presentere oppløftende tall både for omsetningen av fersk og fryst fisk i NorgesGruppens butikker. (Foto: NorgesGruppen) NorgesGruppen har moderne butikker som satser fremtidsrettet både på frosne og ferske fiskeprodukter. Det gir resultater. Meny står for den største andelen av sjømatsalget. (Foto: NorgesGruppen)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018