Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 38 of 203

39 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2018 DET SKJER MED JEVNE mellomrom. Nordnorske fiskere raser mot det de kaller en total fallitt av norsk fiskerifor- valtning. Den fiskeripolitiske målsettin- gen om å styrke bosettingen og syssel- settingen i de fiskeriavhengige kystdis- triktene nordpå har ikke slått til. Snarere tvert om. Med stø kurs er alt bare blitt verre. Reguleringene og strukturpolitik- ken fører til at flåten nordpå taper, mens Ingen overføring fra nord til sør! Tallenes tale er klar. Fiskerne i Nord-Norge synes ikke å ha mistet fangstrettigheter til kollegene lenger sør de siste 40 årene. Det er et nesten opp- siktsvekkende faktum i lys av de mange bastante utspill fra nord-norske fiskere om det motsatte. Den som leser fiskeri- avisene kan jo få inntrykk av at kystsamfunnene i Nord-Norge nesten daglig ranes for fiskeret- tigheter. Men slik er det altså ikke, som figuren over tydelig viser. I snitt står nord-norske fiskebåter for rundt 60 prosent av de totale landin gene av torsk og torskeartet fisk i Norge, og rundt 20 prosent av landingene av pelagisk fisk. Torsken gir grunnlag for bosetting og næringsliv langs store deler av kysten. I snitt tar nord- norske fiskebåter på land rundt 60 prosent av totalkvantumet. Denne andelen har holdt seg veldig stabil de siste 25 årene, og har økt svakt om vi går helt tilbake til 1970-tallet.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018