Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 153 of 203

154 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2018 Kystsamfunnets siste dans? vi for en hver pris forhin dre at skjer? Har vi råd til å gjøre feil veivalg når kystsamfun nenes bærekraft står på spill? Eidesenutvalget gir føringer for fremtidig eier- skap i norsk fiskeri. Embetsverket ønsker å fjerne det flomvernet som lever ingsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten har vært for norsk fiskeri. Norske fiske- båtrederier har vært gjennom en rivende utvikling og store verdier er skapt. Men hva er effekten når rederier og fartøy skifter hender og større kvoter havner på færre hender? Hva er ønsket utvikling både for redere, fiskere, landindustri og lokalsamfunn?» For å svare på alle disse spørsmålene hadde arrangørene hentet inne et knippe dyktige foredragsholdere. I det følgende skal vi konsentrere oss om det temaet som kanskje vil oppta kystens folk mest i årene som kommer, nemlig skatt på res- sursrenten både i oppdrett og villfisknæringen. I Midsund hadde arrangørene bestemt seg for å få frem alle motargu- menter mot en slik skatt. Det føler vi oss ganske sikre på at mange av leserne også er opptatt av. Derfor skal vi her gjengi de to foredragene som handlet om net topp dette — det første av professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, det andre ved advokat og skat teekspert Mons Alfred Paulsen i Advokatfirmaet Thommessen AS. Enten man er for eller i mot skatt på ressursrenten, kan det være lurt å lese disse to innleggene. Havblikk 2018: TORSDAG 5. JULI VAR Rundt 70 fiskerifolk samlet i Midsund til den tredje utgaven av konferansen «Havblikk». «Kystsam- funnenes siste dans?», lød den dramatiske overskriften på programmet. I under teksten kunne vi blant annet lese: «Rammevilkårene for kystfolkets næringer er nå i endring. Eidese nutvalget vil endre rammebetingelser som fiskere i generasjoner har kjempet for. Myndighetene tar til orde for å innføre grun nrenteskatt i havbruksnæringen. Hvordan blir kyst- samfunnet påvir ket om rammevilkårene for fiskerinæringen, som har vært et flom vern mot storkapital og konsolidering, nå endres? Hva må kystfol ket akseptere av endringer og hva må «Havblikk 2018» fant sted 5. juli. Konferansen ble avholdt på skolen i Midsund, og hadde vel 70 deltakere. Vi er ganske sikre på at samtlige vil riste heftig på hodet om noen foreslår å innføre skatt på ressursrenten i norsk fiskeri- og havbruksnær ing. (Foto: Thv jr.) Myndighetene har allerede bestemt seg for å nedsette et offentlig utvalg for å vurdere skatt på ressursrenten i oppdrett. I Midsund er man mest opptatt av en eventuell ressursrenteskatt på villfis ken, naturlig nok som en viktig fiskerikommune. I Midsund finner vi imidlertid også oppdrettsanlegg, som dette like ved fergeleiet ved Solholmen på Otrøya. Med ferga tar det ti minutter over til fastlandet og Molde kommune. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018