Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 136 of 203

137 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2018 HVERT ANNET ÅR møtes FAOs Com- mittee on Fisheries, populært kalt COFI, i Roma. I år fant møtet sted i midten av juli, og deltagel sen var upåklagelig. Hele 550 delegater fra 125 medlemsland, pluss 210 observatører stilte til start. Til sammen var 760 personer til stede på møtet. Ett av høydepunktene på COFI er presentasjonen av rapporten «State of the World's Fisheries and Aquaculture», eller «SOFIA» som den kalles. En tidligere direktør i FAO mente den var oppkalt etter en av toppsjefenes datter, men dette kan avkreftes. Navnet er rett og slett et akronym — en forkortelse av den offisielle tittelen. SOFIA har blitt publisert siden 1995, og den er stadig blitt mer omfattende. I år teller den hele 210 sider. Rapporten gir først og fremst en oversikt over verdens produksjon, anvendelse, handel og kon- sum av fisk og sjømat. Men den omhand- ler også en rekke aktuelle temaer innen fiskeri og oppdrett. Årets utgave av SOFIA har undertittelen «Meeting the Sustainable Development Goals», og mye av rappor- ten er derfor rettet inn mot dette. Bekymret for fiskeressursene Verdens totale produksjon av fisk og sjømat kom i 2016 — det siste året man foreløpig har statistikk for), opp i 171 millioner tonn. Av dette kom 90,9 millioner tonn (53,2%) fra fangst, mens oppdrett sto for 80 millioner tonn (46,8%). Men ser vi på den andelen av produksjonen som gikk til menneske- føde, sto oppdrett for hele 52,9 prosent. Dette fremgår av tabell 1. Verdens fangst gikk ned fra 92,7 mil- lioner tonn i 2015 til 90,9 millioner tonn i 2016, dvs. en nedgang på 2 prosent. Oppdret tsproduksjonen, på den annen side, gikk opp med 5,1 prosent fra 76,1 millioner til 80 millioner tonn. Veksten i den totale pro duksjonen kommer altså COFI er et stort møte. Den 33. utgaven av denne konferansen, som arrangeres hvert andre år i regi av FAO, fant sted i Roma mellom 9. og 13. juli i år. Her fra den enorme plenumssalen med ca. 760 personer til stede. En av dem var Erik Hempel. (Foto: FAO) Verdens produksjon øker, men er det grunn til bekymring?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018