Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1001174

Contents of this Issue

Navigation

Page 87 of 139

88 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2018 RASanlegg har vært det nye vannet i ti år og er meislet inn i vekstplanene til alle de store lakseselskapene. Gamle, gode vannkilder får gjerne strømme for seg selv, mens produksjons van net — både ferskt og salt — kjøres i sirkulasjon. Styring og industrialisering lyder godt for en bransje med planer om å vokse videre. Men er så kom- plekse systemer og vann i rund- dans det beste for fisken? Flere trøbbeltilfeller gir i hvert fall grunn til å stille spørsmålet: Er RAS svaret, og går det for fort? Vannvei mot vekst eller drepende bakevje? En sølvblank laks i sprelsk klyv oppover et fossende fall har alltid vært bildet på denne fiskestoltheten som betyr så mye for Norge. Det minner også om laksen særegne syklus; fra ferskvann til saltvann og tilbake. Samtidig er det en grei påmin- ning om Norges naturgitte fortrinn med tanke på lakseoppdrett; både lang kyst og rikelig med ferskvann som renner og faller mot fjord og hav. Slik matfisknæ- ringen vokste i form av stadige større merdan legg på best mulige lokaliteter i sjø, fulgte settefisksegmentet opp med anlegg og kar ved sjø, men vel så viktig: ved en god vannkilde. Lenge var det slik, noe også navn som Nesfossen Smolt, Vågafossen Settefisk og Kraft Laks vitner om. Gjennomstrømmingsanleggene domi- nerte også lenge etter de første spede forsøkene med resirkulasjonsanlegg på begynnelsen av 1980-tallet. Resirkula- sjonsanlegg eller «Recirculating Aquacul- ture Systems» (RAS) baserer seg på et annet prinsipp: Avløpsvannet fra fisken renses for partikler og oppløste stoffer ved hjelp av mekaniske og biologiske filtre. Nivået på CO2, oksygen, nitrogen, saltholdighet og pH kontrolleres og jus- teres før det aller meste av vannet føres tilbake til fisken. Det krever naturlig nok mindre vann, gir i prinsippet mer kon- troll, men er samtidig et mer komplekst system. RAS skyter fart Tidlig på 2000-tallet var det fremdeles bare et par RAS-anlegg for settefisk i drift i Norge. Så begynner ting å endre seg — ikke minst etter at Akvaforsk/

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2018