Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1001174

Contents of this Issue

Navigation

Page 72 of 139

73 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2018 På 1980- og 1990-tallet florerte det med rykter om ulovlig og uregistrert fiske i Barentshavet og langs norskekysten. Særlig russerne var ille, og fisket mye mer enn de hadde i kvote. Å kontrollere russiske trålere i Barentshavet var ingen enkel oppgave. Men norske fiskere fikk også sitt pass påskrevet. Be skyldningene florerte om fiskere og kjøpere som samarbeidet om å lure unna fisk, i første rekke torsk. Enkelte ble oppdaget og fikk strenge straffer. Men de fleste slapp unna. Verken salgsla gene, fiskeridirek- toratet eller politiet hadde kapasitet til å følge skikkelig opp. Det var ikke så mange måter å be- regnet omfanget på. Den mest praktiske metoden var å sammenligne tilførselen av torsk med forbruket, dvs. de totale lan- dingene av torsk i Norge pluss importen mål opp mot innenlandsk forbruk og ek- sport. I «Norsk Fiskerinæring» gjorde vi slike regnstykker med jevne mellomrom, og de viste uten unntak at vi konsumerte og eksporterte vesentlig mer torsk enn vi fisket og importerte. Enkelte år var «man- koen» mange titalls tusen tonn. Myndighetenes forklaring var alltid den samme. Å regne seg til bake fra produkt- vekt til rund vekt, slik man var avhengig av for å beregne forbruk og eksport, lot seg vanskelig gjøre. De offi siell omreg- ningsfaktorene var ikke gode nok. Både fiskeridirektør Viggo Jan Olsen og et- terfølgeren Peter Gullestad hevdet derfor hardnakket at man ikke kunne bruke slike beregninger for å doku mentere ulovlig fiske. Noen har et forklaringsproblem Fortsatt kommer det av og til sterke beskyldninger om at det landes mer torsk i Norge enn det som blir offisielt regis- trert. En av dem som snakker mest og høyest om dette, er adm. direktør Steinar Eliassen i Norfra, styreleder i Fiskekjø- Vi skal ikke gå god for tallene. Men det er noe som ikke stem- mer. Siden 2007 har vi forbrukt og eksportert nesten 400.000 tonn mer torsk enn det har vært importert og landet i Norge. Forbruket er altså større enn tilførselen. Vi snakker om ca. 35.000 tonn i manko per år. Differansen kan skyldes at det landes mye ulovlig fisk. Den kan også skyldes feilaktige omreg- ningsfaktorer og rot med hvor- dan landingene fra utenlandske fiskere blir registrert. 35.000 tonn i manko per år! I mange år var norske myndigheter overbevist om at russerne kraftig overfisket sine torskekvoter i Barentshavet. Skal vi holde oss til offentlige statistikker og omregningsfaktorer spiser og eksporterer vi fortsatt mye mer torsk i Norge enn det som blir landet. Det er noe som ikke stemmer. Er det fortsatt russerne, eller er det bare norske fiskere og fiskekjøpere som trikser?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2018