Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1001174

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 139

35 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2018 35 Lov og rett Halfdan Mellbye og Lars Selmar Alsaker er advokater ved Steen strup Stordranges kontor i Bergen og jobber mye med sjømatjuss. Med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Tønsberg og Oslo kan Steenstrup Stordrange bistå sjømatnæringen langs hele kysten. Selskapet er fast advokat for Norske Sjømatbedrifters Landsforening og publiserer bloggen Fiske- juss.no. Mattilsynet har en vanske- lig jobb, og skal balansere mange ulike hensyn. Men dette krever også at tilsy- net ikke blir for fastlåst i sin tilnærming til lusefor- skriften og gjeldende luse- grenser. Grensen på 0,5 er ikke religion. I noen tilfel- ler vil eneste forsvarlige handlingsalternativ kunne innebære at lusegrensen overskrides. Hensynet til fiskevelferd og hva som er praktisk mulig å gjennom- føre av tiltak, vil kunne tilsi at ikke enhver overskri- delse av lusegrensen bør møtes med aggressiv bruk av pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Denne våren har Mattilsynet hatt stor fokus på fiskehelse og fiske- velferd i forbindelse med lusebe- handling. Dette fokuset har vært velbegrunnet. Men samtidig ser vi eksempler på at samme Mattilsyn, i alle fall på distrikts- og regions- nivå, ikke har lagt tilstrekkelig vekt på fiskevelferden i den konkrete oppfølgningen av luseregelverket. For noen blir overholdelse av luse- grensen på 0,5 nærmest religion, der alle andre hensyn må vike. Det er ofte enklere å forholde seg til et regelverk med klare kvantifi- serbare størrelser og grenser, enn et mer skjønnsbasert regelverk om at fiskehelse og fiskevelferd skal være forsvarlig. Regelverket som oppdretterne og fiskehelsetje- nesten må følge fastsetter at både lusegrensen og forsvarlig fiskehel- se skal ivaretas. Men hva gjør man der behandling for å overholde lusegrensen vil innebære fiskedød og dårlig fiskevel ferd? Hvilke av de to regelsettene skal man bryte? Fiskevelferd eller lusebekjempelse? Normalt vil myndighetene kunne forvente at oppdret- ter både klarer å overholde lusegrensen og forsvarlig fiskevelferd. Men den prak- tiske hverdags utfordringer kan være mangfoldig, og noen ganger kommer vanskelige valg helt på spissen. En slik situasjon oppsto for en oppdretter høsten 2017. Slutten av september var helt uvanlig varm — både i sjø og på land. Besetningen av fisk hadde tidligere på året hatt PD og gjellea- gens, og selv om disse utfordrin- gene ikke var akutt i september var almenntilstanden fortsatt svak. Oppdretteren hadde satt ut Oppdretterne har nok å slite med av miljø- og produksjonsutfor dringer om de ikke på toppen må forholde seg til et ekstremt rigid Mattilsyn. Lars Selmar Alsaker og Halfdan Mellbye sier det slik: Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Her et flott motiv fra lokaliteten Leivsethamran i Fauske kommune — en av hovedlokalitetene for matfiskproduksjonen til Wenberg Fiskeop pdrett AS. Lusegrensen på 0,5: Mattilsynet må bli flinkere til å ha to tanker i hodet samtidig! et betydelig antall rensefisk, men det ville ta et par uker før disse ville ha effekt. Da lusenivået kom

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2018