Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1001174

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 139

27 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2018 Tabell 1: Markedsspredningen for norsk sjømateksport 1990-2017. Andel av total eksportverdi til de 5, 10 og 20 største markedene. 1990 2000 2010 2017 De 5 største markedene : 54,0% 47,9% 40,0% 37,1% De 10 største markedene : 82,7% 70,2% 61,8% 59,3% De 20 største markedene : 93,4% 89,0% 86,1% 83,7% Siden 1990 har den årlige eksportver- dien av norsk sjømat økt fra 12,9 til 94,5 milliarder kroner. Verdien er mer enn sjudoblet regnet i løpende kroner. Juste- rer vi for inflasjonen er ikke veksten like imponerende. Men selv i faste 2017-kro- ner snakker vi om en firedobling på under 30 år. Det er nesten så vi må knipe oss i armen. Hovedforklaringen er selvsagt den voldsomme produks jons- og eksportveks- ten av oppdrettslaks. I 1990 eksporterte vi laks for ca. fem milliarder kroner — i fjor for nesten 65. Norsk sjømat finner veien til alle verdenshjørner. «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» er bare barnematen i forhold til alle de merkelige stedene på kloden hvor det er mulig å kjøpe fisk fra Norge. Mange steder i verden er sjøma- ten vår aller beste ambassadør og det eneste folk forbinder med oss. I 1990 eksporterte vi fisk til rundt 100 forskjellige land. I takt med den kraftige økningen av lakseproduksjonen har norsk sjømat entret stadig nye markeder. I fjor solgte vi til rundt 140 land. Det bringer oss til de fire figurene øverst på siden. Rett nok selger vi til mange land, men markedsspredningen er likevel ikke så god som man kunne ønske. Figurene er svært enkle å lese. Stolpen lengst til ven- stre i hver figur viser hvor mange prosent av den totale eksportverdien som har gått til vårt største en keltmarkedet. Stolpe nummer to hvor mange prosent av totalen som har gått til de to største markedene, og så videre utover mot høyre. I hver figur har vi summert opp til de 20 største enkelt markedene. Formen på figurene viser altså hvor- dan markedsspredningen har vært i sjø- mateksporten i henholdsvis 1990, 2000, 2010 og 2017. Jo brattere stolpene stiger, jo mer er eksportverdien konsentrert om de største markedene. Heldigvis ser vi at figurene har blitt stadig mindre bratte siden 1990. Mar- kedsspredningen har altså økt, og det er bra. I 1990 sto de fem største marke- dene for hele 54 prosent av den totale Rett vei, men for sakte? I 1990 sto Norges ti største sjømatmarkeder for 83 prosent av den totale eksportverdien. I fjor var andelen under 60 prosent. Det går altså rett vei. Men fortsatt er sjømatnæringen svært avhengig av et relativt lite antall markeder. Og de ti viktigste eksport produktene sto i fjor for over 80 prosent av den totale eksport verdien. Den an- delen skulle vi gjerne sett mindre.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2018