Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1001174

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 139

20 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2018 MENINGSPANELET: 1: Mange er skeptiske til bestandsberegningene av nvg-sild og makrell. Bør Riksrevisjonen opprette en ekspertgruppe for å evaluere HIs arbeid på dette området? 2: 5. juni hadde Per Sandberg vært fiskeriminister i 900 dager. Hvilket terningskast fortjener han for den jobben han har gjort, og hvorfor? 3: Oljeutvinning og fiske er åpenbart utnyttelse av felles norske naturressurser. Er det å drive oppdrett i kystsonen også utnyttelse av en felles naturressurs? Spørsmål 1: Mange er skeptiske til bestandsberegningene av nvg-sild og makrell. Bør Riksrevisjonen opprette en ekspertgruppe for å evaluere HIs arbeid på dette området? Sigurd Teige: — Jeg tror ikke en slik ekspertgruppe vil løse problemene med å beregne de pelagiske bestandene. Svaret er helt enkelt å bruke vesentlig mer res- surser og penger på dette arbei det. Enor- me verdier står på spill, og vi kan ikke leve med en situasjon der havforskerne i realiteten vet fint lite om hvor mye sild og makrell som svømmer i havet. Einar Helge Meløysund: — Havfors- kningsinstituttet (HI) har mistet kontrollen over disse bestandene; over Nordsjøsilda også. Bestandsestimatene hopper opp og ned uten mål å mening. På meg virker det som om HI verken har de rette personene eller de riktige metodene for å løse dette på en god måte. Etter at nvg-silda trakk ut fra Ofoten og Tysfjorden der bestan- den hadde overvintret i mange år, mistet HI kontrollen over den. Det samme har skjedd med makrellen. Både ungfisken og gytebestanden har fått en enorm nord- lig utbredelse, noe HI dessverre ikke har klart å fange opp. Forskerne opererer helt i blinde når de skal sette fornuftige silde- og makrellkvoter. Så svaret er et rungende JA på ditt spørsmål. Merethe Holte: — Dette er ikke mitt fagområde, så jeg har lite grunnlag for å mene noe om behovet for å evaluere HIs bestand sråd. På den annen side; så lenge de får penger over statsbuds jettet og utfører forvaltningsoppgaver bør de av og til gjennomgå en bred kontroll. Meto- dene som benyttes i dag er ressurskre- vende og usikre. En eventuell evaluering av HI bør gå på om de bruker pengene fornuftig, og om det er mulig å opprette et system som henter inn tall fra båtene som er på feltet. Hvis man gjør sine bereg- ninger basert på et utvalg av data, sier det seg selv at det vil være svakheter i datagrunnlaget. En alternativ metode kan være å samle inn og prosessere «big-da- ta» direkte fra fiske båtene. Så vidt jeg vet har andre land som f.eks. Island og Peru dette som hovedmetode. En gjennom- gang av metoder for bestandsber egning og hvordan HI bruker sine ressurser kan nok derfor være på sin plass. Magnar Pedersen: — Riksrevisjonen skal gjennom sitt arbeid bidra til at felles- skapets ressurser blir best mulig forvaltet og i tråd med Stortingets vedtak. De har flere ganger hatt fiskerifor valtningen under lupen. Jeg tviler på at det verken er hensikts messig eller mulig å få etablert en slik gruppe. Eventuelle antakelser om at HI og dermed ICES ikke benytter gode nok modell er, må løses ved at alternative forskergrupper får muligheter til å vurdere modellene og arbeidet. Riksrevisjonen er neppe veien å gå. Debatten går friskt om bestandsberegningene av pelagisk fisk, senest under Pelagisk Arena i Bergen i midten av juni. Her fra paneldebatten om situasjonen for nvg-sild. Fra venstre Tor Bjørklund Larsen fra Norges Fiskarlag, Geir Huse fra HI og Gjert Dingsør fra Fiskebåt. Ordstyrer Øyvind Andre Haram helt til høyre. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2018