Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1001174

Contents of this Issue

Navigation

Page 129 of 139

130 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2018 Midt i mai supplerte «Mor- genbladet» sin etter hvert omfangsrike, men kanskje noe ensidige laksemeny med en tosiders sak om miljøgifter i fisk og feilak- tig positive kostholdsråd. Kilden var forsker ved Fol- kehelsesinstituttet, Merete Eggesbø. Tittelen inne i avisen var «Barna betaler prisen for norske kostholds- råd». Eggesbø har altså endt opp på en annen konklu- sjon enn Vitenskaps komiteen for mattrygghet, Helsedirektoratet og Mattil- synet. Det betyr selvfølgelig ikke at hun ikke kan ha rett. I et så viktig anliggende er det likevel viktig å balan- sere hennes forståelse mot andres. Innspillet om mer nyanserte kostholdsråd bør også vurderes, men knapt begrunnede uttalelser i «Morgenbladet» om at grensen for fiskemåltider for gravide «ser ut til å ligge ved ett måltid per uke», kan tyde på at det grubles vel mye på egen hånd. Forskning er ikke hva det var. Ikke minst er det blitt mer av den. I prinsip- pet burde den bli bedre, på linje med skiløpere og høydehoppere. Men spriket i konklusjonene tyder likevel på at en helhetsvurdering av forskningsinnsatsen på ulike områder må til. GOED (Global Organiza- tion for EPA and DHA Om- ega3s) skal både følge med på forskningen rundt Om- ega 3 og på salget. De gjør seg jevnlig erfaringer med hvordan enkeltforskning blir slått opp i media. Lenge ga dette utelukkende medvind. Nå kan vinden se ut til å ha snudd. I følge GOED kan enkeltstående nega- tive for skningsresultater gi direkte utslag på hvor mange pilleglass det pluk- kes ned fra amerikanske butikkhyller. Har de rett, er det vel god grunn til å tro at uttalelsen til en enkeltstå- ende forsker også kan ha effekt her hjemme. Uansett er det ikke noen annen utvei enn å fortsette jakten på sannheten(e) og slippe resultater og meninger frem i lyset. Denne utgaven av «Fisk og Forskning» ser på den internasjonale Omega 3-forskningen av i dag og på hvilke utslag resultatene kan gi. For ganske nøyaktig fem år siden fikk den amerikanske kreftfors keren Theodore M. Brasky og hans kolleger pu- blisert en artikkel i det Oxford tilknyttede tidsskriftet «The Journal of the National Cancer Institute». Brasky & co. hadde forsket på mulige sammen- henger mellom Omega 3 i blodet og kreft i prostata. Det må sies å være et viktig fors- kningsområde. I Norge regner man med at en av åtte menn vil få påvist kreft i blærehals- kjertelen, eller prosta ta, i løpet av levetiden. Man regner med en økning på 40 prosent frem mot 2030. I USA har man beregnet at 30.000 dør årlig av prostatakreft. Omega 3 er på sin side noe de fleste lege og lærde mener forlenger og bedrer livet — enten det inntas i form av fisk eller som kost- tilskudd. Resultatene til Brasky var i så måte nedslående. Omega 3-nivået i blodet til menn med kreft i prostata var blitt sammenlignet med en referansegruppe uten. Brasky- teamet konkluderte med at mye Omega 3 i blodet var forbundet med større risiko for kreft i prostata, og antydet at de langkjedede fettsy- rene kunne være involvert i svulstdannelsen. Dette vakte oppmerksomhet, slik det for så vidt også gjorde da samme forsker hadde kommet frem til at den definitive «neimaten» transfett faktisk hemmet kreftdannel sen. Undersøkel- sen endte også på tvers av meta-analysen eller samle- gjennomgangen urologen Konrad Szymanski hadde gjort bare tre år før. Szymanski konkluderte med at Omega 3 ikke påvirket dan nelsen av Når forskningen gir oss vrangsiden Dokumentasjonen på at Omega 3 er bra for hjerne og hjerte, har vært en grunnmur for å kunne hevde at fisk er sunt og bør med i kosthol- det. Ny forskning bygger opp under dette, men ikke alltid. Hvordan kan vi vite hva som er sant og sunt? Og hva skjer hvis det bare er de nega- tive resultatene som får omtale? Organisasjo nen GOED mener å ha dokumentasjon på at dette slår direkte ut på salget. Den amerikanske forskeren Theodore M. Brasky har forsket på kreft i prostata og på hvordan ulike typer inntak av mat virker inn på dette. Overraskende nok konkluderte forskningen til Brasky med at verstingfettet transfett var gunstig, mens Omega 3 ikke var det i denne sammenhengen.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2018